Wie niet bidt, kent God niet.

Samen bidden met de heilige Philippus Neri.

 

ZONDER HET GEBED ZAL NIEMAND HET LANG IN HET GEESTELIJKE LEVEN UITHOUDEN

 

“Zonder het gebed zal niemand het lang in het geestelijke leven volhouden. Daarom moeten we dagelijks teruggrijpen naar dit krachtige middel tot redding.” Met deze woorden onderwees de heilige Philippus eens zijn volgelingen. Driehonderd jaar later raadde Johannes Bosco, de jongerenapostel van Turijn, één van zijn beschermelingen aan, te vertrouwen op de voorspraak van de heilige Philippus, om de genade van de volharding te bekomen. Hij zei: “En deze heilige zal U de genade van de volharding in het beroep verlenen.”

 

Meer dan enig ander Romeins heilige, wordt de tweede apostel van Rome tot op vandaag bij zijn graf in de Chiesa Nuova als machtige voorspreker aanroepen. Op die manier helpt hij niet enkel in de dagelijkse noden en zorgen, maar is hij vooral een groot leermeester van het geestelijke leven. Philippus leefde voortdurend in de genade van God. Daarom kon zijn leerling de latere zalige Oratoriaanse bisschop Giovenale Ancina, alreeds over hem zeggen: “Tota eius vit afuit continua oratio” – zijn hele leven was één voortdurend gebed. Ook Pater Agostino Manni uit het Romeinse Oratorium voegde hieraan toe: “Philippus heeft de Congregatie ‘het Oratorium’ genoemd, opdat elkeen zou inzien dat niemand die niet bidt haar kan toebehoren.”

 

Op aanwijzing van het Evangelie, verlangde Philippus van zijn geestelijke kinderen geen ellenlange gebeden, doch hij deed de aanbeveling hun zielen door korte verzen uit het Evangelie of door schietgebeden te verheffen. Naar gewoonte zei de heilige: “Diegenen die God dienen, kennen het oude gebruik om steeds kleine gebeden bij de hand te hebben, die ze gedurende de dag veelvuldig op God afvuren. Zo verheffen ze hun geest uit de modder van deze wereld tot God. Wie deze raad aanneemt, zal met weinig inspanningen veel vruchten voortbrengen.” Anderen raadde hij aan zich niet met geestelijke oefeningen te overbelasten, doch liever korte gebeden regelmatige uit te spreken. “We mogen ons bidden en smeken niet opgeven, enkel omdat we niet onmiddellijk dat bekomen hebben, waarvoor wij op de eerste plek gebeden hebben.” Deze weinig aangehaalde woorden van de heilige Philippus moeten volstaan om aan te duiden hoe origineel deze grote geestelijke leraar is.”

 

   ______________________________________________________________________________________________________

 

Eén van de bekende vereerders van de heilige Philippus Neri is de eerbiedwaardige dienaar Gods paus Pius XII. Reeds als kind koesterde hij een bijzondere verering voor de heilige. Eugenio Pacelli werd in de onmiddellijke omgeving van het Romeinse Oratorium geboren, en woonde het “Collegio Vallicelliano” bij, gebezigd door de Oratorianen en opgericht voor de geestelijke vorming en de liturgische dienst aan de Chiesa Nuova. Als jonge priester ondersteunde hij de Oratorianen door er regelmatig de heilige Mis te vieren en biecht te horen. Tot op vandaag herinnert een klein bordje aan zijn enige biechtstoel in de Chiesa Nuova – aan de kant van het ambo waar het Evangelie gelezen wordt – ons aan zijn toenmalige werk. Ook als paus uitte hij vaak zijn hoge waardering voor het Oratorium.

 

Ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van het Pinksterwonder van Philippus in de St. Sebastian catacomben, schreef paus Pius XII eigenhandig aan de provoost van het Romeins Oratorium: “Wij herinneren het ons altijd weer opnieuw. Het is een onverhoopte troost die wij vinden in de fijngevoelig vertederende verering tot de lieve heilige Philippus Neri, die wij sinds onze kindertijd koesteren. Wij staan stil bij de datum die ons gegeven is, het vierhonderdste jaarfeest van het unieke charisma van de liefde, waarbij God de tweede apostel van Rome, met een zichtbare verwijding van het hart begenadigd heeft. Een nieuw wonder, waarmee het de goddelijke goedheid heeft behaagd, op innemende wijze de heiligheid van haar dienaar te bezegelen, met name en in het bijzonder zijn passievolle liefde voor  de goddelijke Meester Jezus, zijn Moeder Maria, en het heil van de zielen.”

 

Als 29-jarige leek, op het Pinksterfeest van het jaar 1544, ervoer Philippus deze heel eigenaardige ontmoeting met God. Het was de vooravond van de opening van het concilie van Trente. Deze ervaring vervulde hem het hele leven lang met een brandende liefde voor God en een aanstekelijke vrolijkheid van het hart.

 

Dit gebedenboekje wil een bijdrage zijn om tot deze diepe vreugde te komen, die alleen maar kan ontstaan uit een voortdurende verbintenis met God. Daartoe moet het geheel van de schietgebeden van de heilige, hier samengesteld, en een aantal van de mooiste gebeden tot hem, een hulp zijn. Want diegene die niet bidt, kan God niet kennen. 

 

  _______________________________________________________________________________________________________

 

Philippus maant ons aan: “We mogen het gebed niet verlaten wanneer we verstrooid of zenuwachtig zijn, zelfs niet als het ons zinloos lijkt om nog verder te gaan met bidden. Wie volhardt in zijn gewone gebedstijd, en altijd opnieuw, op liefdevolle manier, zijn geest terugroept uit de weerstand tegen het gebed, zal veel overwinnen.

De schietgebeden van Philippus nemen Bijbelcitaten, liturgische antifonen en persoonlijke gebeden van Phlippus Neri zelf op. Hij leerde: “Het is zoals we bij de Rozenkrans het Weesgegroet en het Onzevader bidden. In plaats daarvan spreken we dan eens dit schietgebed, en vervolgens weer een ander.” De altijd terugkerende aanroepingen van de Allerheiligste Naam van Jezus, maakt ook duidelijk hoezeer Philippus zich verbonden voelde met de gebedstradities van het Oosterse christendom.

 

“Wie niet in de mogelijkheid is het een langere tijd in het gebed vol te houden, moet door schietgebeden zijn geest tot de Heer verheffen. Om de geest van het gebed te bevorderen, bestaat er niets beters dan geestelijke boeken te lezen.”

 

Laten we bidden met de woorden van onze heilige Moeder, de Kerk:

“Laat ons, O Heer,

door de verdienste en in navolging

van uw heilige belijder Philippus

altijd hongeren naar datgene

waarvan wij in waarheid leven.”

 

  _______________________________________________________________________________________________________

 

Een aantal schietgebeden van de hand van Philippus Neri.

 

 

Wanneer zal ik U liefhebben met kinderlijke liefde.

 

Mijn Jezus, ik zou U zo graag liefhebben.

 

Mijn Jezus, vertrouw mij niet.

 

Mijn Jezus, ik heb U gezegd: “Als Gij mij niet helpt, zal ik nooit iets goeds doen. 

 

 

 

 

NP0- 075-721
PBO- 930010048

Call us:

+27 44 2039606

Find us: 

29 Wolfweg, Bridgton, 6625